ปราบปรามพรีเมียร์ลีก จะห้ามการเฉลิมฉลองเป็นทีมการแลกเปลี่ยนเสื้อและการคาย

ปราบปรามพรีเมียร์ลีก

ปราบปรามพรีเมียร์ลีก การขว้างปาการแลกเปลี่ยนเสื้อเชิ้ตและการเฉลิมฉลอง ปราบปรามพรีเมียร์ลีก

ปราบปรามพรีเมียร์ลีก ของทีม จะถูก แบนเมื่อ ฟุตบอล พรี เมียร์ลีก กลับมา จากการ

ปิดบัง โคโร น่าไว รัส บนเที่ยว บินจะ ผลักดัน ไปข้าง หน้าด้วย แผนการ ที่จะ ตรงกับ ประวัติ

การทำ งานเมื่อ วันที่ 12 มิถุ นายน ในการ เสนอรา คาเพื่อ จบฤดู กาลและ หลีกเลี่ยง วิกฤต การเงิน แต่การ ลงโทษ ที่เข้ม งวดจะ อยู่ใน สถานที่ ในการ เสนอรา คาเพื่อ ดาวพรีเมียร์ลีก

ป้องกัน ไม่ให้ การใด ๆ ใหม่ โค วิค19 กรณี ในหมู่ ผู้เล่น ให้เป็น ไปตาม โทรเลข ดาวจะ

ถูกห้าม ไม่ให้ ใช้ขวด น้ำร่วม กันภาย ใต้มาตร การเพื่อ ให้ได้ ฟุตบอล กลับมา

กฎใหม่ อาจใช้ เวลา นานถึง 12 เดือน เนื่องจาก หัวหน้า ทีมฟุต บอลพยา ยามอย่าง ยิ่งที่

จะจบ ฤดูกาล ในวัน อาทิตย์ นายกรัฐ มนตรี คาดว่า จะประ กาศผ่อน คลายข้อ

ปราบปรามพรีเมียร์ลีก

จำกัด ในการ ปลดล็อค ซึ่งเปรม หวังว่า จะเป็น ก้าวแรก ของการ เดินทาง ปราบปรามพรีเมียร์ลีก

กลับสู่ กีฬา การประ ชุมมี การวาง แผนใน สัปดาห์ หน้าระ หว่างพรี เมียร์ ลีกและ กลุ่มกัป ตัน

เพื่อ หารือ เกี่ยวกับ แผนราย ละเอียด สำหรับ การเริ่ม ต้นใหม่ ของการ แข่งขัน และการ

ฝึกอบ รมที่ กฎใหม่ จะใช้ หมอคลับ เคยแสดง ความกลัว เกี่ยวกับ ผลตอบ แทนและ มาตรการ เหล่านี้ มีความ สำคัญ ต่อการ กลับมา ยังเปิด เผยว่า คลับ ไนท์พรี เมียร์ลีก อ่านข่าวบอล

นั้นพร้อม ที่จะ ปล่อยดาว ออกจาก โปรเจค รีสตาร์ท เหนือความ กังวล ที่พวก เขาจะ ทำให้

คนที่ คุณรัก อ่อนแอ ลงค้น พบเกือบ ครึ่งหนึ่ง ของฝ่าย เปรม 20 คนใน

ตอนนี้ ยอมรับ ว่าเป็น ไปไม่ ได้ที่ จะบัง คับให้ ดาวกลับ มาดำ เนินการ ถ้าพวก เขากลัว ว่าจะ ล้มป่วย หรือติด เชื้อใน ครอบครัว ของพวก เขาด้วย โควิค 19 รายการ ที่เพิ่ม

ขึ้นรวม ถึงทีม ที่ต่อ สู้กับ มันที่ ปลายทั้ง สองของ โต๊ะ – ในที่ สุด เจ้านาย ของส โมสร ก็เริ่ม ฟังผู้ เล่นที่ กลัวว่า จะถูก นำไปใช้ในสถานการณ์ที่พวกเขารู้สึกว่าไม่

ปลอดภัย แหล่งข่าวคนหนึ่งกล่าวว่า:“ ถ้ามีใครมีคู่ครองที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ใกล้กับครอบครัวที่เป็นมะเร็งเราจะบังคับให้พวกเขาเล่นในสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างไร?”